ઊંટ કહે

0
3610
views

T

his short poem is one of the most famous works by Dalpatram. Written in a simple language, characteristic of modern reformist poets, ‘ઊંટ કહે’ inspires children to look within themselves before pointing fingers at the rest.

 

Poem Title: ઊંટ કહે
Poet: Dalpatram Travadi
Voice: Druta Bhatt
Poem Title: ઊંટ કહે
Poet: Dalpatram Travadi
Video by: Pebbles Gujarati
Full Text

ઊંટ કહે: આ સભામાં, વાંકાં અંગવાળાં ભૂંડા;
ભૂતળમાં પક્ષીઓ ને પશુઓ અપાર છે;

બગલાની ડોક વાંકી, પોપટની ચાંચ વાંકી;
કૂતરાની પૂછ્ડીનો, વાંકો વિસ્તાર છે.

વારણની સૂંઢ વાંકી, વાઘના છે નખ વાંકા;
ભેંસને તો શિર વાંકાં, શિંગડાનો ભાર છે.

સાંભળી શિયાળ બોલ્યું, દાખે દલપતરામ;
“અન્યનું તો એક વાંકું, આપનાં અઢાર છે ”

More on the Poet

  • About Dalpatram
    Based in Ahmedabad for the most part of his life, poet Dalpatram was an advocate of the Gujarati language and the culture that it carried while vocally supporting social reforms like widow remarriage and caste abolition. An admirer of traditions with a dream of a progressive society, Dalpatram won people’s hearts through his simple worded, satirical writings.
mm

Druta Bhatt

In love with stories and how they create history, culture and identity!

More Posts - Website

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.